1. Definities

  1. Tomston: Tomston Webhosting & Webdesign B.V.
  2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die een door Tomston ter beschikking gestelde website gebruikt.
  3. Website: de door Tomston ter beschikking gestelde website en alle aanvullende diensten.
  4. Overeenkomst: de wederzijdse acceptatie van ter beschikking stelling van een website door Tomston aan opdrachtgever.
 2. Overeenkomst

  1. Opdrachtgever kan de duur van de overeenkomst zelf kiezen, de minimale lengte is één maand.
  2. De overeenkomst komt tot stand wannneer Tomston van opdrachtgever de volledige betaling voor het gebruik van de website ontvangen heeft.
  3. De overeenkomst wordt niet automatisch verlengd.
  4. Enkele weken vóór het verstrijken van de overeenkomst ontvangt opdrachtgever een uitnodiging om de overeenkomst middels een nieuwe betaling te verlengen.
  5. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet tijdig verlengt, zal deze worden beëindigd. Alle diensten worden dan stopgezet en alle opgeslagen data zullen vernietigd worden.
  6. Indien op verzoek van opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, zal geen restitutie plaatsvinden.
  7. Eén maand na het beëindigen van de overeenkomst zal Tomston alle domeinnamen die naar de website verwijzen opheffen, tenzij opdrachtgever deze tijdig bij een andere provider onder gebracht heeft.
 3. Voorwaarden

  1. Het (intellectuele) eigendom van de website blijft te allen tijde van Tomston en kan op geen enkele wijze door opdrachtgever verworven worden.
  2. Tomston stuurt alle correspondentie per e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat het juiste e-mailadres bekend is bij Tomston.
 4. Aansprakelijkheid

  1. Tomston is niet aansprakelijk voor verlies van data, derving van inkomsten of andere schade als gevolg van storingen of overmacht.
  2. Tomston is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van de gegevens die door Tomston worden opgeslagen.
 5. Geschillen en toepasselijk recht

  1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien een bepaling ongeldig mocht blijken, zal deze vervangen worden door een geldige bepaling die zo weinig mogelijk verschilt en zullen de overige bepalingen hun volle werking behouden.

14 dagen gratis en vrijblijvend testen

PROBEER NU